Svarīgs paziņojums mazdārziņu zemes nomniekiem

Bērzaunes pagasta pārvalde informē  pagasta  mazdārziņu zemes nomniekus, ka pamatojoties uz  Madonas novada pašvaldības 2019.gada 21.maijā pieņemtajiem  Saistošajiem noteikumiem Nr.9 ,, Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta  zemesgabala nomas maksas apmēru’’ (Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 ,, Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi’’ 31.punktu)minimālā viena zemesgabala  nomas maksa tiek noteikta 7,00 euro gadā.

Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.