Projekti

 

Realizācijā esošie projekti:

 

Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Sauleskalna ciemā II kārta

Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Bērzaunes ciemā II kārta

Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā Iedzēnu ciemā

 

Īstenotie projekti:

 

Tautas tērpu iegāde Sauleskalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem

Sporta spēļu laukuma izveide Bērzaunē

“Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē – velosipēdu un gājēju celiņa izbūve un ārējās elektroapgādes ierīkošana” ( ERAF projekts)

Projekts „ Biroja tehnikas, aprīkojuma un programmatūras iegāde” 

2012. gada 10. aprīlī tika iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijas atklātam projektu konkursam „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās" jauniešu centra darbības nodrošināšanai projekts „ Biroja tehnikas, aprīkojuma un programmatūras iegāde”

Projekta iesniedzējs: Madonas novada pašvaldība, Bērzaunes pagasta pārvalde

Projekta vadītāja: Anita Aizstrauta

Projekta vispārējais mērķis: biroja aprīkojuma iegāde jauniešu interešu pilnveidošanai un aktivitāšu veicināšanai, lai sekmētu sabiedrisko līdzdalību un brīvā laika lietderīgu izmantošanu jauniešu centrā.

Projekta tiešais mērķis: iegādāties biroja tehniku, programmatūru un aprīkojumu jauniešu centra interešu un pakalpojumu paplašināšanai.

Projekta rezultātā iegādāts: stacionārie datori - 2 gab., portatīvie datori - 1 gab., monitors Led- 1gab.monitors - 1gab., rūteris - 1 gab., programmatūras ( windovs7 pro Lv - 1 gab., ofis 2010 - 1 gab., antivirus - 1 gab.),  lāzerprinteris -1 gab., laminētājs -1 gab., datora galdi stūra - 2 gab., mūzikas centrs - 1 gab., televizors -1  gab., biroja krēsli - 3 gab., žurnālu galds - 1 gab., krēsls - 1 gab., grāmatvedes atalgojums un sociālais nodoklis.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 2218.06 LVL.100 % Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums.

Siltumapgādes rekonstrukcijas būvdarbi Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā.
Projekta ietvaros notiek siltumtrašu nomaiņa 1,5 km garumā, tiek uzstādīti 15 jauni siltummezgli ēkās. Projektu finansē Lauku Atbalsta Dienests.

Projekts „Esi aktīvs- iedzīvināt tradīcijas”

Madonas novada pašvaldības, Bērzaunes pagasta pārvalde,  2011.gada 07. aprīlī iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2011.gadamResursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām” projektu „ Esi aktīvs- iedzīvināt tradīcijas”.

Projekta iesniedzējs: Madonas novada pašvaldība, Bērzaunes pagasta pārvalde

Projekta vadītāja: Anita Aizstrauta

Projekta vispārējais mērķis: Izveidot resursu punkta jauniešiem iespēju un talantu izkopšanai, saturīgi pavadīt brīvo laiku pilnveidojot sevi, tādējādi mazinot sociālo atstumtību un sekmējot sociālo vajadzību apmierināšanu.

Projekta rezultātā ir iegādāts ”Alternatīvajam centram Rīts” inventārs aktivitāšu nodrošināšanai: videokamera - paplašināt iespējas jauniešiem apgūt un attīstīt intelektuālās iemaņas ( filmēt un veidot video materiālus, pasākumu un aktivitāšu filmēšanai). Florbola inventārs, lai paplašinātu un palielinātu jauniešu vēlmi iesaistīties fiziskās aktivitātēs. Pludmales volejbola laukumam tīkls un līnijas - veidot jauniešiem fizisko aktivitāšu iespējas ārpus izglītības iestādes. Ģitāras 2 gab., sēžammaisi ”pufi” 6 gab.- veicināt jauniešu veselīgu brīvā laika pavadīšanu, apgūt jaunas prasmes, rīkot tematisko vakaru pasākumus, gaismas efekti - kvalitatīvai pasākumu apgaismošanai. Drošības vestes - ieviest jauninājumus un veidot drošu vidi aktīvo aktivitāšu iespējām (ūdens aktivitātes, „ ūdens atrakciju pasākumam”).

Projekta tāmē ir paredzēts arī grāmatvedes atalgojums.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1936.43LVL, 100% Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums.

Projekts „ Nāc pie mums”

Madonas novada Bērzaunes pagasta pārvaldē tika īstenot projekts „ Nāc pie mums”.

22.11.2010.projekts „ Nāc pie mums” tika iesniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  „ Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” konkursā.

Projekta mērķis: iegādāties inventāru un aprīkojumu palielinot jauniešu iespējas, atbilstoši jauniešu vajadzībām un interesēm lietderīga brīvā laika pavadīšanai.

Projekta realizācijas rezultātā tiks iegādāts: projektors „Casio XJ-A 240” 1 gab., ekrāns 1 gab.,  galda spēle „Gaisa hokejs” 1 gab., elektroniskais šautriņu dēlis, grāmatvedes atalgojums + soc. nod.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1392.09 ( Viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit divi lati, 09 santīmi ). 100% finansējums no izglītības un zinātnes ministrijas.