Iepirkumi

Par iepirkuma procedūru

 

Madonas novada pašvaldība
SIA’’ Bērzaunes komunālais uzņēmums’’
Reģ. Nr. 48703002782
Aronas ielā 1,Sauleskalnā,Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, LV- 4853
tālr. 64825124
Norēķinu konts –a/s Hansabanka Madonas fil. HABALV22 ,
Nr. LV46HABA0001402041567

 

Par iepirkuma procedūru

Izvērtējot piedāvājumu slēgtai iepirkuma procedūrai

“”Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā II kārta’’
tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei saskaņā ar nolikumā izvirzītājām prasībām,
par iepirkuma uzvarētāju komisija atzina SIA’’ C PROJEKTI ’’.
Līguma summa Ls 5375,00 bez PVN.
Valdes loceklis M. Belorags.

 

Madonas novada domes izsludinātie iepirkumi