Svarīgs paziņojums mazdārziņu zemes nomniekiem

Bērzaunes pagasta pārvalde informē  pagasta  mazdārziņu zemes nomniekus, ka pamatojoties uz  Madonas novada pašvaldības 2019.gada 21.maijā pieņemtajiem  Saistošajiem noteikumiem Nr.9 ,, Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta  zemesgabala nomas maksas apmēru’’ (Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu Nr.350 ,, Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi’’ 31.punktu)minimālā viena zemesgabala  nomas maksa tiek noteikta 7,00 euro gadā.

Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā.

 

Bērzaunes un Mārcienas pagastu GALDA TENISA TURNĪRS 2018/2019

Ceturtā, piektā posma un kopvērtējuma rezultāti

16.martā 4.posma sacensības sākās ar salīdzinoši lielu dalībnieku skaitu – 17, tajā skaitā arī ar jaunu censoņu piedalīšanos no Ērgļiem, Līgatnes un Siguldas.

Pieaugušo konkurencē 1.vietu ieguva Gints Viņauds (Mārcienas pag.), 2.vieta – Igors Tupiņš(Sauleskalns), 3.v. – Jānis Svilis (Madona).

Jauniešu konkurencē 1.vietu ieguva Haralds Grīnvalds (Dzelzava), 2.v. – Krists Garkalns (Sauleskalns), 3.v. – Andris Gargurnis(juniors) (Gulbene).

Madonas novada Bērzaunes pagastā tiek īstenots jaunatnes iniciatīvu projekts “Varu un daru!”(Projekta nr. 8.3.4.0/16/I/001)

Biedrība “Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts”” šī gada februārī uzsāka īstenot jaunatnes iniciatīvu projektu “Varu un daru!”, kuru administrē Izglītības kvalitātes dienests Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Projekts tiek finansēts 100% no Eiropas Sociālā fonda. Projekta mērķis ir iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešus aktivitātēs ārpus formālās izglītības sadarbība ar jauniešiem - līderiem, palielinot jauniešu motivāciju turpināt iegūt izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu jauniešu dzīves un mācību vietai.

Bērzaunes un Mārcienas pagastu GALDA TENISA TURNĪRS 2018/2019

Pirmo trīs kārtu rezultāti

2018.gada 8.decembrī norisinājās 1.posms galda tenisā. Šīs bija pirmās sacensības, kas tika aizvadītas Mārcienas sporta zālē. Iepriekšējos gados galda tenisa turnīri veiksmīgi norisinājās Bērzaunē, biedrības - Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” telpās.  Paldies biedrībai, kura aktīvi organizēja šīs sacensības, bet tomēr telpas neatbilst šādu turnīru organizēšanai un tāpēc tika izlemts kopīgi rīkot sacensības ar Mārcienas pagasta pārvaldi. Lai varētu noorganizēt šo populāro galda spēli, biedrība – BJA “Rīts” laipni aizdeva savu tenisa galdu uz turnīra norises laiku.

Sacensību 1.posmā piedalījās 12 dalībnieki – 3 jaunieši līdz 17 gadu vecumam un 9 pieaugušie. Turnīrs izvērtās ļoti interesants un prieks, ka mūsu pagastos ir lieli šīs spēles entuziasti. Spēlētāji sabrauca arī no Madonas, Lazdonas un Dzelzavas puses.